การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA (Site Visit)
11 สิงหาคม 2566

 

การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รายหมวดดีเด่น และ PMQA 4.0 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1

คลังรูปภาพ