วิสัยทัศน์


พัฒนาระบบราชการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้มีความเป็นเลิศ

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบังเกิดผลอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


พันธกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ.pngโครงสร้างและอัตรากำลังของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แผนภูมิ โครงสร้าง ก.พ.ร. ปี 66.png