ติดต่อเรา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 5 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2590 7000 ต่อ 71313

โทรสาร : -

E-mail : psdg@fda.moph.go.th


หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวภัทราภรณ์ วัฒนโพธิธร

เบอร์โทรศัพท์ : 02-590-7000 ต่อ 97403

E-mail : muaypw@fda.moph.go.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวเพียงฤทัย ปิจดี

เบอร์โทรศัพท์ : 02-590-7000 ต่อ 71310

E-mail : piangruthai956@gmail.com

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสาวศศิธร เตชะนันท์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-590-7000 ต่อ 71311

E-mail : sasithorn.t@fda.moph.go.th

นักพัฒนาระบบราชการ

นางสาวกิตตินันท์ ธรรมวันนา

เบอร์โทรศัพท์ : 02-590-7000 ต่อ 71312

E-mail : kittinan.t@fda.moph.go.th

นักจัดการงานทั่วไป

นางนิตยา ไทยยะกร

เบอร์โทรศัพท์ : 02-590-7000 ต่อ 71313

E-mail : nid@fda.moph.go.th

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวธนัฐกาญจน์ พันธ์มัฆวาฬ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-590-7000 ต่อ 71313

E-mail : tanutkran@fda.moph.go.th